0

ျမန္မာကြမ္းသီးမ်ား အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ အကန္႕အသတ္ျဖင့္ တင္ပို ့ခိုင္း

အိႏိၵယ-ျမန္မာနယ္စပ္ဝင္ထြက္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ဖလမ္းၿမဳိ႕နယ္ ရိေခါဒါရ္ၿမဳိ႕ နယ္စပ္တံတားကိုျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အိႏိၵယႏိုင္ငံသို႕ တင္ပို႕သည့္ ျမန္မာကြမ္းသီးမ်ားအား အကန္႕အသတ္ျဖင့္ တင္ပို႕ရန္ တစ္ဖက္အိႏိၵယႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယခုလိုကြမ္းသီးတင္ပို႕မႈအား အကန္႕အသတ္ထားလိုက္ျခင္းမွာ နယ္စပ္တံတားေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအတြက္ တံတားခံႏိုင္ ရည္ေက်ာ္လြန္၍ ျဖတ္သန္းတင္ပို႕မႈ မရွိေစေရးထိန္းခ်ဳပ္မႈအတြက္ျဖစ္တယ္လို႕…

0

ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးတြင္ ခြင့္မျပဳဆိုးေဆးႏွင့္ရက္လြန္စားေသာက္ကုန္မ်ားေရာင္းခ်မႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆး

က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာန အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၁၉ ရက္ေန႕ကစၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးရွိ စားေသာက္ကုန္စံုဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဆိုင္မ်ားတြင္ စားသံုးရန္ မသင့္သည့္ ဆိုးေဆးပါအစားအေသာက္မ်ားႏွင့္ သက္တမ္းကုန္ေဆးယါးမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းရွိ/မရွိ စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။…