ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သမိုင္း

0

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သမိုင္း

ဆလိုင္းဗန္က်ံဳးလ်န္ (ယူေက)

၁.၀နိဒါန္း

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကိုက်င္းပ သည့္အခါတိုင္းမိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ အဘယ့္ေၾကာင့္က်င္းပ ရသနည္းဆို သည္ကိုအျမဲေျပာေလ့ ရွိေသာ္လည္း ဓိပၸါယ္ဖြင့္ ဆိုပံုခ်င္းမတူၾကေပ။ အခ်ိဳ႕က… တိုက္သူႀကီး၊ရြာသူႀကီးစနစ္မွ စတင္၍ဒီမိုကေရစီစနစ္ေျပာင္းလဲ အသံုးျပဳရန္ဆံုးျဖတ္ သည့္ေန႔၊ခ်င္းျပည္အတြက္ တိုက္သူၾကီးစနစ္ မွဒီမိုကေရစီစနစ္ သို႔ေျပာင္း လဲရန္ဆံုးျဖတ္ရာ တြင္ခ်င္းျပည္အရပ္ ရပ္မွလူ ထုဦးေရ၅၀၀၀ခန္႔ တက္ေရာက္ျပီးဆံုးျဖတ္သည့္ အတြက္စည္းလံုးမႈျပယုဂ္ျဖစ္ သည့္ေန႔၊အခ်ိဳ႕ကမူ…ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ေန႔သည္ခ်င္း သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ခ်င္းအမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ အေရးၾကီးသည့္ေန႔ ရက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ က်င္းပ ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ေရးသားေျပာဆိုၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ကလည္း ေခတ္ အဆက္ဆက္ ခ်င္းတိုင္းရင္းသား ဘိုးဘြားမ်ား အသံုးျပဳခဲ့ၾက သည့္စနစ္ျဖဳတ္ခ် သည့္ေန႔ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ဟု မသတ္မွတ္ သင့္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ေျပာ ဆိုၾက သည္။ထို့ေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ ေပၚေပါက္လာပံုကို ထိုအခ်ိန္က ခ်င္းေရးရာ ေကာင္စီမွတ္တမ္းမ်ားကိုးကား၍ျပန္ လည္သံုး သပ္တင္ျပသြား မည္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ သည္၁၉၅၁ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ခ်င္းေရးရာ ေကာင္စီအစည္းအေ၀း မွျဖစ္ေပၚ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အေၾကာင္းေလ့လာရာတြင္ ကြ်န္ုပ္သည္ ဖလမ္းျမိဳ႔ရွိလြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ခ်င္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ အတြက္ခ်င္းေရးရာေကာင္စီ ၏ၾကိဳးပမ္းခ်က္မ်ားသမိုင္း၊ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔တြင္က်င္းပေသာ ခ်င္း ေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀း ၏ေဆြးေႏြးခ်က္ႏွင္႔ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မွတ္တမ္းမ်ား ကိုသာ စူးစိုက္ေဖာ္ျပသြား မည္ျဖစ္သည္။

၂.၀လြတ္လပ္ျပီးေခတ္၊ခ်င္းေရးရာဌာန၏ၾကိဳးပမ္းမွဳမ်ား

၁၉၅၁ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔ခ်င္းေရးရာေကာင္ စီအစည္းအေ၀းအေၾကာင္း မေဖာ္ျပမီခ်င္းေရးရာဌာန၏ လြတ္လပ္ျပီးကာလၾကိဳးပမ္းခ်က္ မ်ားအားေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္ေန႕ တြင္ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ျဗိတိသွ်လက္ေအာက္မွ လြတ္လပ္ေရးရရွိခဲ့သည္။ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံဥပေဒအပုိဒ္– ၅၊ခ်င္း၀ိေသသတုိင္း အခန္း၊ ပုဒ္မ– ၁၉၆၊၁၉၇၊၁၉၈တုိ႕ အရခ်င္းေရးရာေကာင္စီ၊ ခ်င္းေရးရာဌာနႏွင့္ ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးတုိ႕ေပၚေပါက္ လာခဲ့ပါသည္။ ခ်င္းေရးရာဌာန၏ ပထမဆံုးလုပ္ငန္း အေနျဖင္႔ခ်င္းေတာင္တန္းတြင္ေရွး ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ မွျဗိတိသ်ွေခတ္အထိအသံုးျပဳခဲ့ သည္႔သက္ဦးဆံပိုင္စနစ္ေဟာင္းကို ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင္႔ အစားထိုးရန္ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေရးရာဌာနက၁၉၄၈ ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ၂၂ရက္ေန့တြင္ ၀န္ၾကီးအဖြဲ႕သုိ႕ခ်င္းေတာင္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕ေပးရန္တင္ျပခဲ့ သျဖင့္၁၉၄၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၆ရက္ေန့တြင္ထိုေကာ္မရွင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႕တြင္ခ်င္းေရးရာ ၀န္ၾကီးဦး၀မၼသူးေမာင္၊ စည္သူဦးသိမ္းေမာင္(ေအ– တီ– အမ္)ႏွင့္ဦးစုိး၀င္း (အမ်ဳိးသားပညာ၀န္ေဟာင္း) တုိ႕ပါ၀င္ၾကသည္။ေကာ္မရွင္ ၏အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္ႏွင္႔လုပ္ငန္းမ်ားမွာ တိုက္သူၾကီးမ်ားႏွင္႔ သူၾကီးမ်ားခံစားရေသာ စိတ္သေဘာထားကိုတိက်စြာ စူးစမ္းရွာေဖြရန္၊တိုက္ သူၾကီမ်ားေကာက္ခံလ်က္ ရွိေသာအခြန္ေတာ္ပေပ်ာက္ေရး ကိုလွံဳ႔ေဆာ္ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ရွိသည္႔ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚတြင္ လူထု၏ဆႏၵကိုစံုစမ္းရန္္၊ အျခားတစ္ဖက္ တြင္ထိုသို႔ျဖဳတ္ခ်ရာ၌အစိုးရတြင္ တတ္ႏိုင္သမ်ွေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစ ရန္၊အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲရာ၌ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔၏ အက်ိဳးကိုမထိခိုက္ေစရန္ ၊နည္းလမ္းမ်ားရွာေဖြ၍ အစိုးရထံသို႔အစီရင္ခံစာႏွင္႔ တကြထင္ျမင္ယူ ဆခ်က္ႏွင္႔ေထာက္ခံခ်က္ တို႕ကိုပါတင္သြင္းရန္ျဖစ္သည္။ေကာ္မရွင္သည္၁၉၄၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၂-၁၈ရက္ေန့မ်ား အတြင္းတီးတိန္ျမိဳ႔နယ္၊ ဖလမ္းျမိဳ႔နယ္ႏွင္႔ဟားခါးျမိဳ႔နယ္တို႔တြင္ လူထုကိုယ္စားလွယ္၊တိုက္အုပ္၊ သူၾကီးမ်ားႏွင္ ႔ေတြ႔ဆံုျပီး၎တို႔၏ ဆႏၵကိုသြားေရာက္စံု စမ္းစစ္ေဆးခဲ့သည္။

၂.၁) ဖလမ္းျမိဳ႔လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲညီလာခံဘဘင္

ယင္းသို ့စံုစမ္းစစ္ေဆးစစ္ေဆးမွဳမ်ားျပဳလုပ္ ေနစဥ္၁၉၄၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ၁၉-၂၂ရက္ေန ့မ်ား အထိဖလမ္းျမိဳ႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ လူထုညီလာခံသဘင ္က်င္းပျခင္းႏွင ္႔တိုက္ဆိုင္ ခဲ့ပါသည္။ လူအမ်ားကဖလမ္းျမိဳ႔လူထုညီလာခံ သည္တိုက္သူၾကီးမ်ားျဖဳတ္ခ်ႏိုင္ေရး အတြက္လူထုဆႏၵေကာက္ခံ ရန္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္ဟုထင္မွတ္ၾကသည္။ အမွန္စင္စစ္ဤညီလာခံသည္ လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပရန္ အတြက္စီစဥ္ ရျခင္းျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရေန႔သည္ဇန္န၀ါရီလ (၄) ရက္ေန ့တြင္ရရွိခဲ့သည္မွန္ေသာ္လည္း ဖလမ္းျမိဳ႔ သို႔ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ကိုယ္တိုင္ႏွင္႔ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီအကဲမ်ားတက္ေရာက္ရန္ျဖစ္ ေသာေၾကာင္႔ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၉-၂၂ရက္ေန ့မ်ား တြင္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုညီလာခံအတြက္အစိုးရမွ ဘက္ဂ်က္ရူပီးေငြ၂၁၀၀၀ကိုခဲြေ၀ခ်ထားသည္။ထိုအခ်ိန္ကခ်င္း၀ိေသသတိုင္းအေရးပိုင္မင္း(Deputy Commissioner) Pu R. Tuang Hmung ၏အစီရင္ခံစာ[i] (Annual Report for 1948)တြင္ဖလမ္းျမိဳ႔လြတ္လပ္ေရးေအာင္ပြဲညီလာခံႏွင့္ပက္သက္၍ ….

ျမိဳ႔နယ္တစ္ခုခ်င္းထံမွေငြသား၂၀၀၀စီပါ၀င္ၾကသည္။ ဖလမ္းျမိဳ႔ရွိျပည္သူ႔ရင္ျပင္(ယခုဟရန္ထီးယိုးအားကစားကြင္း) တြင္ရိုးရာအက မ်ားႏွင့္ရိုးရာေခါင္ ရည္မ်ားေသာက္သံုးၾကသည္။ ခ်င္းသမိုင္းတြင္ပထမဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ျပည္မမွအျငိမ္႔အကအဖြဲ႔က လည္းခ်င္းျပည္သူမ်ားအားေဖ်ာ္ေျဖၾကသည္။ေနာက္ တစ္ေန႔ (ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀) တြင္အစိုးရမွဦးေဆာင္ျပီးလြတ္လပ္ေရးေအာင္ ပြဲအတြက္လူထုအစည္း အေ၀းၾကီးျပဳလုပ္ၾကသည္။ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းတစ္ခုလံုးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္း တက္ေရာက္ၾကသည္။ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ စပ္ေရႊသိုက္၊ခ်င္းေရးရာ ၀န္ၾကီးဦး၀မၼသူးေမာင္၊ ၀န္ၾကီးဦးညိုထြန္းႏွင့္ တိုင္းမင္းၾကီးစည္သူဦးသိမ္းေမာင္ တို႔လည္းတက္ေရာက္ၾကသည္။ ခ်င္းသမိုင္းတြင္ ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ အျဖစ္ ကန္ပက္လက္ႏွင္႔ပလက္၀ (ထိုအခ်ိန္ကရခိုင္ေတာင္တန္း) နုယ္တို့မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လည္းပါ၀င္လာၾကသည္။ တက္ေရာက္လာၾကေသာဧည့္သည္မ်ား မွာ၅၀၀၀ဦးခန္႔ရွိျပီးခ်င္းေတာင္ ကဲ့သို႔ေသာေနရာမ်ိဳးတြင္ ယင္းကဲ့သို့လူဦးေရမ်ားျပား စြာဧည့္သည္ေတာ္မ်ားလက္ ခံႏိုင္ျခင္းကိုအ့ံအားသင့္ေလာက္ သည္။ ညီလာခံအတြက္ အစိုးရမွ ဘက္ဂ်က္ရူပီးေငြ ၂၁၀၀၀လ်ာထားေသာ္ လည္း စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္မွာ ရူပီးေငြ ၄၀၀၀၀ ျဖစ္သည္။ ဤပြဲေတာ္ သည္ေအာင္ျမင္ေသာ ပြဲေတာ္ဟုမွတ္ထင္ ရပါသည္။ ပြဲေတာ္အျပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ အထိ ဂ်စ္ကားသမားမ်ား၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ အျခား၀န္ေဆာင္မွဳေပးခဲ့သည့္ သူမ်ားမွာမူ ယခုအခ်ိန္အထိ ပိုက္ဆံမရရွိခဲ့ၾကေသးေၾကာင္း …… ၎အစီရင္ခံစာတြင္ မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ ကိုေတြ႔ရွိနိုင္သည္။

အစိုးရမွေပးထားသည့္ ဘက္ဂ်က္ႏွင့္ပြဲေတာ္အတြက္ကုန္က်စရိတ္မွာနည္း လွသည္႔စရိတ္မဟုတ္ေပ။ ထိုေခတ္ထိုကာလ တြင္တပ္မေတာ္ စစ္သားတစ္ဦး၏ လစာေငြသည္တစ္လလ်င္ရူပီး၁၅၊ အစိုးရ၀န္ထမ္းအရာရွိတို႔၏ ပွ်မ္းမ်ွတစ္လ၀င္ေငြမွာ ရူပီး၃၀ႏွင္႔ႏြားေနာက္ တစ္ေကာင္သည္ရူပီး၂၀ရွိသည္။ ထိုအခမ္းအနားသို႔ျပည္ေထာင္စုသမၼတ စပ္ေရႊသိုက္ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္ခဲ့ျပီးမိန့္ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ နယ္အသီးသီးမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား လည္းပြဲေတာ္အတြက္ဖလမ္းျမိဳ႔သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။ ပလက္၀နယ္မွလာေရာက္ သူတစ္ဦးသည္ေျခလ်င္ ခရီးျဖင္႔ဖလမ္းသို႔ အေရာက္ေလ်ွာက္ လာခဲ့သည္။ထိုနည္းတူစြာ ပင္ကန္ပက္လက္၊ တီးတိန္၊ဟားခါးႏွင္႔မတူပီတို႔မွ လည္းလာေရာက္ခဲ့ၾကျခင္း ပင္ျဖစ္သည္။ ဟားခါးနယ္၀န္ေထာက္ကလည္း တိုက္သူၾကီးမ်ားအားတက္ေရာက္ရန္ အမိန္႔ေပးခဲ့သည္။ ဖလမ္းနယ္မွတိုက္သူၾကီးမ်ား မွလည္းရြားသားမ်ားအား ညီလာခံသို႔အတင္းတက္ေရာက္ေစခဲ့သည္။ လူထုအခ်ိဳ႔မွာမူႏိုင္ငံေရး အသိအျမင္ေၾကာင္႔ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ ဘဲျပည္ေထာင္စုသမၼတ စပ္ေရႊသိုက္၊ခ်င္းေရးရာ၀န္ ၾကီးဦး၀မၼသူးေမာင္းႏွင္ ႔ႏိုင္ငံေတာ္အၾကီးအကဲ မ်ားအားျမင္ေတြ ့ ခ်င္ၾကေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ညီလာခံတက္ေရာက္ သူတစ္ခ်ိဳ႔ရဲ့ျပန္ လည္ေျပာျပခ်က္ အရညီလာခံ တက္ေရာက္သူမ်ား အတြက္အစိုးရမွလမ္း စရိတ္ေထာက္ပ့ံေပးခဲ့သည္[ii]

၂.၂) ဖလမ္းျမိဳ႔လူထုအစည္အေ၀းမွဆံုးျဖတ္ခ်က္

၁၉၄၈ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန ့ဖလမ္းၿမိဳ႕၌က်င္းပေသာ လူထု၅၀၀၀ေက်ာ္တက္ေရာက္ သည့္ လူထုအစည္းအေ၀းပြဲတြင္ အေၾကာင္း အရာမ်ားစြာေဆြးေႏြးၾကသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀း အစီအစဥ္ တြင္ ပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင္႔ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရ အေၾကာင္းမ်ားေဆြးေႏြးၾကသည္။ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးရာ အစပထမတြင္ အၾကီးအကဲအတြင္းမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ လူထုမွကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္နယ္လွ်င္နယ္၀န္ေထာက္တစ္ဦး စီသာေျပာဆိုခြင္႔သတ္ မွတ္ထားေသာ္လည္းလူမ်ား စြာပါ၀င္ေဆြးေႏြးၾကေတာ႔သည္။ ထို႔ေနာက္လူအမ်ားေစာင္႔ဆိုင္းေနၾကေသာ အၾကီးအကဲအုပ္ခ်ုပ္ေရး၀န္ အစားထိုးရန္ တီးတိန္နယ္မွဦးေထာင္းဇာကိုင္က အဆိုတင္သြင္းရာဖလမ္းျမိဳ႔မွ ဦးဆြမ္းမန္ႏွင္႔ကန္ပက္လက္ မွဦးထန္းေမာင္းတို႔ ကေထာက္ခံၾကသည္။ အဆိုကိုတက္ၾကြစြာျဖင္႔ အခ်ိန္အတန္ၾကာေအာင္ေဆြးေႏြးၾကရာ ကန္ ့ကြက္သူမ်ားရွိသျဖင္႔အခမ္းအနား သဘာပတိကမဲခြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အဆိုကိုေထာက္ခံမဲ ၅၀၀၀ႏွင္႔ ကန္႔ကြက္သ ူ၁၇မဲျဖင္႔ အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္[iii]

၂.၃) စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္အစီရင္ခံစာႏွင္႔ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒ

စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္ သည္ဖလမ္းလူထုအစည္း အေ၀းၾကီးအျပီးေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၂မွ၂၆ရက္ေန့ အထိစည္းရံုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကျပီး လူထုအမ်ားစုကတိုက္သူၾကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္သည္႔စနစ္ကိုအစားထိုးရန္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ခ်င္းေတာင္အေျခအေနမွာတင္းမာေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ေကာ္မတီ သည္အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ား၏ အယူအဆကို လည္းေမးျမန္းၾကရေတာ့သည္။ ခ်င္း၀ိေသသတို္င္းမွ နယ္၀န္ေထာက္မ်ား၏ တရား၀င္အစည္းအေ၀း ကိုေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၆ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပၾကရသည္။ေကာ္မရွင္သည္၎၏အစီရင္ခံစာ ကို၁၉၄၈ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ၃၀ရက္ေန႔ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၀န္ၾကီးမ်ား အဖြဲ ့သို႔တိုက္သူၾကီးမ်ား အားမနစ္နာေစ ရန္ပင္စင္ေထာက္ပ့ံေၾကးမ်ားေပး ရန္၊ေရွးေခတ္မွ အသံုးျပဳေသာပေဒသရာဇ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ကိုဒီမုိကေရစီနည္း က်အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖင္႔ေျပာင္းလဲရန္တင္ သြင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုအစီရင္ခံစာသည္ ခ်င္းေတာင္တစ္ခြင္တြင္စံုစမ္းျခင္းျပဳလုပ္သည္႔ အေျဖမ်ားျဖစ္သည္ႏွင္႔အမ်ွလူထုဆႏၵ ကိုေပၚလြင္ေစသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ ၀န္ၾကီးမ်ားအဖြဲ႔မွလည္းစံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္၏ အဆိုတင္သြင္းမွဳမ်ားကိုေထာက္ခံခဲ့သည္။ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီသည္ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းတြင္ အသံုးျပဳမည့္ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းဥေပေဒ (၁၉၄၈) ကိုေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ထိုအက္ဥပေဒကို ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့တြင္ က်င္းပေသာ၆ၾကိမ္ေျမာက္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္(ပါလီမန္) ညီလာခံက အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ဤအက္ဥပေဒအရျဗိတိသ်ွ တို႔ေရးဆြဲထားေသာ ၁၈၉၆ခုႏွစ္ခ်င္းေတာင္တန္း အက္ဥပေဒကုိဖ်က္ သိမ္းျပီးခ်င္း လူမ်ိဳးမ်ားကိုယ္ တိုင္ေရးဆြဲေသာ ၁၉၄၈ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္း အက္ဥပေဒအားစတင္အသုံးျပဳခဲ့ၾကသည္။

၃.၀) ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အတြက္ရက္ေရြးျခင္း၊ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင္႔အတည္ျပဳျခင္း

ဦး၀မၼသူးေမာင္ေခါင္းေဆာင္ေသာခ်င္းေရးရာေကာင္စီ သည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေျပာင္းလဲျခင္းႏွင္ ႔အျခားလုပ္ငန္းမ်ားျဖင္႔၁၉၄၈-၁၉၄၉ခုႏွစ္အတြင္း လံုးပန္းၾကိဳးစားခဲ့ၾကရသည္။ ခ်င္းလူမ်ိုးတို႔သည္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ ကိုထင္ရွားသိသာေစ ရန္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္အေရးပါေသာ လူမ်ိဳးျဖစ္သည္႔ အထိ္္မ္းအမွတ္က်င္းပရန္အေရးၾကီးလိုအပ္ သည္ကိုလည္းအသိ အမွတ္ျပဳလာၾကသည္။

၃.၁) ခ်င္းေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀း(၉-၁၀-၁၉၅၀)မွတ္တမ္းႏွင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္

၁၉၅၀ခုႏွစ္ေအာက္တိုဘာလ ၉ရက္ေန႔၌က်င္းပေသာခ်င္းေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းတြင္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကိုမည္သည္႔ အတြက္လိုအပ္ေၾကာင္းႏွင္႔ ထိုေန႔ထူးေန႔ျမတ္အတြက္ ခ်င္းသမိုင္းတြင္အေရးၾကီးေသာေန႔ရက္ တစ္ရက္ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဤအစည္းအေ၀းမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္သာလ်င္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သမိုင္း အတြက္အေရးၾကီးဆံုး အေထာက္ အထားျဖစ္သည္ ဟုယံုၾကည္မိပါသည္။ ၁၉၅၀ေအာက္တိုဘာလ၉ရက္ေန ႔တြင္က်င္းပေသာခ်င္းေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း[iv]အဆိုအမွတ္ (၂) တြင္ ….

အဆိုအမွတ္(၂)။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ရန္ကိစၥကိုေဆြးေႏြး၍အတည္ျပဳရန္။

ဦး၀မၼသူးေမာင္း (ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီး၊ကန္ပက္လက္နယ္အမတ္)။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ဟူေသာ အဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္းမွာအမ်ိဳးသားေန႔ ဆိုတဲ့အထိမ္းအမွတ္ ကိုကမၻာနဲ ့အ၀ွမ္း သတ္မွတ္ၾကတဲ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ရွိတဲ့အျပင္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေတြမွာ လည္းခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ရွိသင္႔ တယ္လို႔ယူဆတဲ့အတြက္ ဒီအဆိုကိုတင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဆံနိမ္း (မတူပီနယ္အမတ္)။ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ဟုသတ္မွတ္ရန္အတြက္ဤအဆိုကိုေထာက္ခံပါတယ္။

ဦး၀မၼသူးေမာင္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သတ္မွတ္ဖို ့ကိစၥနဲ ့ စပ္လ်ဥ္းၿပီးအနည္းငယ္ေျပာလိုပါတယ္။ ဒီကိစၥနဲ ့ပက္သက္လို ့ ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းမင္းၾကီးအျခားပုဂိၢဳလ္ေတြနဲ ့ေန႔သံုးေန႔ကိုမူတည္ျပီးေဆြးေႏြး ခဲ့ဖူးပါတယ္။ အျပီးသတ္ဆံုးျဖတ္အတည္မျပဳရေသးပါဘူး၊ အဲဒီသံုးေန႔ကေတာ့

ပထမ – ေမျမိဳ႔ကိုစံုစမ္းေရး (အင္ကြာရီ) ေကာ္မတီေစလႊတ္တဲ့ေန႔။

ဒုတိယ-ခ်ိ(ဖ္) (Chief) ေခၚတိုက္သူၾကီး တို႔အုပ္ခ်ဳပ္မွဳလက္ေအာက္ ကေနဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးသစ္ ကိုေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ ဖလမ္းျမိဳ႔မွာ လူထုညီလာခံက်င္းပတဲ့ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ (၂၀) ရက္ေန႔။

တတိယ-ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒျပဌာန္းအတည္ျပဳတဲ့ေန႔။

အဲဒီသံုးရက္အနက္မည္ သည္႔ေန႔ကိုျပဌာန္းသင္႔တယ္ ဆိုတာေဆြးေႏြးျပီး (ဤအစည္းအေ၀းတြင္) အတည္ျပဳဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

ကပၸတိန္မန္သုန္းႏုန္း(တီးတိန္နယ္အမတ္)။ သဘာပတိၾကီးခင္ဗ်ား…ဒီအဆိုနဲ ့ပက္သက္ျပီး ကြ်န္ေတာ္နည္းနည္းေ၀ဖန္ခ်င္ ပါတယ္။ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ မတ္လပင္လံုကြန္ဖရင္႔၊ ၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလကုန္ ခါနီးေဖေဖာ္၀ါရီလမွာ ဒုတိယပင္လံုကြန္ဖရင္႔၊၁၉၄၇ခုနွစ္ မတ္လနဲ ့ ဧျပီလမွာေတာင္တန္းေဒသအင္ ကြာရာေကာ္မရွင္ေမျမိဳ႔အစရွိတဲ့ အဆိုရွင္အမတ္မင္းတင္သြင္းတဲ့အတိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၆ခုႏွစ္ မတ္လမွာ က်င္းပခဲ့ တဲ့ပင္လံုကြန္ဖရင္႔ မွာျပည္ေထာင္စုနဲ ့ေတာင္တန္းေဒသရဲ ့အေျခအေန၊ ဒုတိယျပည္မနဲ ့အဆက္အသြယ္ျပဳ လုပ္ဖို႔အတြက္ျပည္မမွာရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နဲ့ေတာင္တန္းေဒသမွာ ရွိတဲ့နယ္အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္ေတ ြကျပည္ေထာင္စုထဲ မွာေပါင္းဖို႔ သေဘာ တူျပီးေနာက္၁၉၄၇ခုႏွစ္ ဇြန္လ၁၀ရက္ေန႔ မွာျပည္မမွာရွိတဲ့ လူထုကိုယ္စားလွယ္အား လံုးစ ုေပါင္းျပီး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ေျခာက္လတိုင္ တိုင္လူထုကိုယ္စားလွယ္၂၅၀ဦးက ဆံုးျဖတ္တဲ့မူကိုဘိလပ္ အစိုးရကလက္ခံအတည္ျပဳျပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီလ၄ရက္ေန႔မွာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္တဲ့ လြတ္လပ္ေရးကိုေပးခဲ့ပါတယ္။ လြတ္လပ္ေသာျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီးျဖစ္လာ တာနဲ ့အမ်ွတစ္ျပိဳင္နက္ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀ရက္ နံနက္၁၁နာရီ အခ်ိန္မွာခ်င္း လူထုညီလာခံကိုဖလမ္းျမိဳ႔ မွာ က်င္းပခဲ့တဲ့ အတြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မူေဟာင္း ကေန ဒီမိုကေရစီမူသစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ကိုေျပာင္းလဲခဲ့တဲ့ အတြက္၁၉၄၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔နံနက္၁၁ နာရီအခ်ိန္ကိုခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ျပဌာန္း သတ္မွတ္ရန္ အေကာင္းဆံုး၊ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္တယ္ လို႔ယူဆျပီး၎ေန႔ကို အတည္ျပဳရန္ေလးေလး နက္နက္ေထာက္ခံပါတယ္။

ဦးဆံနိမ္း။ ကပၸတိန္မန္သုန္းႏုန္းေျပာတဲ့စကားထဲမွာ ကြ်န္ေတာ္ေျပာလိုတာက ကြ်န္ေတာ္တို႔ေတာင္ပိုင္းခ်င္းေတာင္ မွာေဖေဖာ္၀ါရီလဆိုရင္ စပါးရိတ္သိမ္းခ်ိန္ျဖစ္ေနလို ့လူထုအမ်ား အားလပ္ရက္မရႏိုင္တဲ့ အတြက္ဒီဇင္ဘာလေလာက္မွာ သတ္မွတ္ေပးဖို ့ေျပာ လိုပါတယ္။

ဦးလ်င္ထုမ္း (ခ်င္းေရးရာေကာင္စီသဘာပတိ)။ ဦးဆံနိမ္းကကပၸတိန္မန္သုန္းႏုန္းအဆို ကိုေထာက္ခံပါသလား (သို႔မဟုတ္) ကန္႔ကြက္ပါ သလား။

ဦးဆံနိမ္း။ဒီဇင္ဘာလ(သို႔မဟုတ္) ဇန္န၀ါရီလ၂၅ရက္ေန႔ကိုသတ္မွတ္ေပးဖို ့ျဖစ္ပါတယ္။

ကပၸတိန္မန္သုန္းႏုန္း။ ကြ်န္ေတာ္ေျပာေနတာ ကေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္တိုင္းမွာ လူထုအစည္းအေ၀းက်င္းပျပဳလုပ္ ဖို ့အတြက္ေျပာ ဆိုေထာက္ခံေနျခင္းမဟုတ္ပါဘူး။ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္ေန႔ကိုခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔လို ့သာအထိမ္းအမွတ္သေဘာနဲ ့ ရွိေစဖို ့အတြက္ေထာက္ ခံေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ဦးဆံနိမ္း။ကြ်န္ေတာ္အဆိုကိုမကန္႔ကြက္ပါ။

ကပၸတိန္မန္သုန္းႏုန္း။ မူလအဆိုမွာ (ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔)၊ေနာက္မွ (၁၉၄၈ ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္ေန႔)  အျဖစ္ ထပ္မံျဖည္႔စြက္ဖို ့အဆိုတင္သြင္းပါတယ္။

ဦးလ်င္ထုမ္း (သဘာပတိ)။ျပင္ဆင္ခ်က္အဆိုကိုေကာင္စီကဘေဘာတူပါသလား။

အမတ္အားလံုးသေဘာတူ သျဖင္႔ေအာက္ပါအတိုင္းအဆို ကိုျပင္ဆင္၍ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ေရြးခ်ယ္ အတည္ျပဳလိုက္သည္။

“ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ကို ၁၉၄၈ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္ေန႔ အျဖစ္ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္လွ်င္ ယင္းကိစၥကိုေဆြးေႏြး ၍အတည္ျပဳရန္”

“၁၉၄၈ခုနွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔နံနက္၁၁နာရီ အခ်ိန္” ကို “ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔” ဟူ၍ခ်င္းေရးရာေကာင္စီ မွေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ အတည္ျပဳပါ သည္။

ဤခ်င္းေရးရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း သည္အရွင္းလင္းဆံုးႏွင္ ႔အခိုင္လံုဆံုးသက္ေသအေထာက္ အထားျဖစ္သည္။ ဦး၀မၼသူးေမာင္၏ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ရွင္းလင္းသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ရွိသင္႔သနည္း။ ကမၻာအႏွ႔ံတြင္အမ်ိဳးသားေန႔မ်ားရွိၾကသည္႔ အစဥ္အလာ ရွိေသာေၾကာင္႔သူ႔အေန ျဖင္႔ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ လည္းအမ်ိဳးသားေန႔ရွိသင္႔သည္ဟုယူဆျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ထိုေန႔အတြက္ခ်င္းသမိုင္းတြင္အေရးၾကီးသည္ ႔ေန႔သံုးရက္ထဲမွေန႔ရက္ တစ္ရက္ျဖစ္ေသာ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ေဖေဖာ္၀ါရီလ၂၀ရက္ေန ့ အားေရြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂံုး

ခ်င္းေရးရာေကာင္စီအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း သည္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သမိုင္းေျပာၾကားရာတြင္ အခိုင္လံုဆံုးသက္ေသ အေထာက္အထားျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏွ႔ံတြင္အမ်ိဳးသားေန႔မ်ားရွိၾကသည္႔ အစဥ္အလာရွိၾကသည္။ ၎တို႔အမ်ိဳးသားေန႔မ်ား တြင္လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၾကသည္၊ လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးအျဖစ္တည္ရွိၾကသည္ ကို အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ားျဖင္႔ ဆင္ႏဲႊေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အတြက္ေရြးခ်ယ္ၾကေသာေန႔ႏွင္႔အေၾကာင္းအရင္းမွာ မူမတူၾကေပ။ ဥပမာ-ေနာ္ေ၀၊ဒိန္းမတ္၊ အိႏိၵယ၊ေမာလ္တာ၊ပိုလန္ႏွင့္ စလိုဗားကီးယားစသည္႔ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ႏုိင္ငံႏွင္႔လူမ်ိဳးအတြက္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ စတင္ျပဌာန္း/သံုးစြဲသည္႔ေန႔ ကို၎တို႔၏ အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ကိုလိုနီလက္ေအာက္ခံဘ၀မွ လြတ္လပ္ေရး ရရွိေသာေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႔နိုင္ငံသည္လည္းယင္းတို ႔ႏိုင္ငံဘုရင္ေမြးေန႕အားအမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ၾကသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ကမၻာအႏွ႔ံတြင္ အမ်ိဳးသားေန႔မ်ားရွိၾကသကဲ့သို ႔ကြ်န္ေတာ္တို႔ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ လည္းျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ အတြင္းရွိလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳး အျဖစ္ထာ၀စဥ္ ရပ္တည္ႏိုင္ေရးအတြက္အမ်ိဳးသားေန႔ လိုအပ္ေၾကာင္းခ်င္းေရးရာေကာင္စီမွနား လည္လာခဲ့သည္။ ထိုေန႔အတြက္ခ်င္း သမိုင္း တြင္အေရးၾကီးေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ေသာ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၀ရက္ေန႔အားခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီသည္ေျပာင္းလဲေနေသာ ကမၻာၾကီးနွင္႔အတူရင္ေဘာင္တန္းေလ်ွာက္ လွမ္းႏိုင္ေရးအတြက္အေျမာ္ အျမင္ၾကီးစြာျဖင့္ခ်င္းလူမ်ိဳးအ တြက္ေဆာင္ရြက္ၾကျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။

လူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးတြင္အမ်ိဳးသားေန႕ ရွိအံ့ရွိထိုက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔အတြက္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႕ကို႐ုပ္လံုးေပၚေအာင္ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီမွ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အတြက္ ခ်င္းသမိုင္းတြင္ အေရးၾကီးေသာေန႔ရက္ မ်ားထဲမွ ၁၉၄၈ခုႏွစ္ေဖေဖာ္၀ါရီ၂၀ရက္နံနက္၁၁နာရီအခ်ိန္ တြင္ ထိုအခ်ိန္တုန္းက ခ်င္း၀ိေသသတိုင္းျမိဳ့ေတာ္ ဖလမ္းျမိဳ႔တြင္ က်င္းပသည့္ လူထုညီလာခံ တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမူေဟာင္းကေန ဒီမိုကေရစီမူသစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုေျပာင္းလဲရန္ ဆံုးျဖတ္သည့္ ေနရက္ ကို ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ျပဌာန္း သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဟာင္း ကိုရွဳတ္ခ်ႏိုင္သည့္ အတြက္ေအာင္ပြဲခံျခင္းမဟုတ္ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမူေဟာင္းျဖစ္ေသာေရွးေခတ္တိုက္ သူၾကီးစနစ္အားရွဳတ္ခ်ေျပာဆိုမွဳမ်ား၊တိုက္သူၾကီးမ်ား အားေ၀ဖန္ေျပာဆိုမွဳမ်ား မျပဳလုပ္ရန္အေရးၾကီးလွေပသည္။ ခ်င္းျပည္အရပ္ရပ္ရွိတိုက္သူၾကီးမ်ားသည္ခ်င္းေတာင္တန္း အတြက္လယ္ေျမခြဲေ၀ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အခြန္ေကာက္ခံရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ယဥ္ေက်းမႈ ႏွင့္ထံုးတမ္းစဥ္လာမ်ားတြင္လည္းေကာင္း ယင္းတို႔ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ အေကာင္း ဆံုးစဥ္းစား ေတြးေခၚကာအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမာၻစစ္အျပီးတြင္ခ်င္းျပည္၏အနာဂတ္ခရီး အတြက္ျဗိတိသ်ွ၊ ဗမာႏွင့္အျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားျဖင့္အားၾကိဳးမာန္တက္ေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။ ခ်င္းျပည္ၾကီး အတြက္ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္းတစ္ျပိဳင္ တည္းလြတ္လပ္ေရးရယူရန္အတြက္ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူ မ်ားျဖစ္သည္။ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး တည္ေထာင္ရာ တြင္ လည္းစြမ္းစြမ္းတမံၾကိဳး ပမ္းၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔၏ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ လြတ္လပ္ ေသာလူမ်ိဳးအျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး ယင္းမွတဆင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ပါေမြးဖြားလာခဲ့ျခင္း မဟုတ္ပါေလာ။ ထို႔ေၾကာင့္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ တြင္တိုက္သူၾကီးမ်ားႏွင့္၎ တို႔က်င့္သံုးခဲ့ေသာ စနစ္ရွဳတ္ခ်ေျပာဆိုမွဳမ်ားေရွာင္ၾကပါစို႔။

ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သည္ခ်င္းလူမ်ိဳးမ်ား အတြက္အလြန္မြန္ျမတ္သည့္ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ပင္ျဖစ္သည္။ ခ်င္းေခါင္းေဆာင္မ်ား အေျမာ္အျမင္ရွိစြာစတင္သတ္မွတ္ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သည္ယေန႔အခ်ိန္တြင္မူ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ရွိျပီျဖစ္သည္။အခုလိုႏွစ္စဥ္ႏွစ္ တိုင္းခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အားစည္းကားသိုက္ျမိဳက္စြာက်င္းပႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္………………

ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ၾကီး အတြင္းတြင္ေနထိုင္ၾကေသာလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္ကိုကမၻာ့ အလယ္တြင္ အခိုင္အမာသက္ေသ ထူႏိုင္သည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ကုိယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမွဳ၊ စာေပႏွင့္ကိုယ္ပိုင္ရိုးရာ ထံုးတမ္းဓေလ့ပိုင္ဆိုင္ေသာလူမ်ိဳး တစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္းကိုကမၻာ့ အလယ္ တြင္ျပသႏိုင္သည္။

ခ်င္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ ခ်င္းလူမ်ိဳးျဖစ္ရသည္ ကို ၀င့္ၾကြားစြာဂုဏ္ယူၾက သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ထင္းရွားေစျပီးမ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကို လည္းပိုမိုခြန္ အားတိုးေစသည္။

မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ရွင္ သန္ထက္ျမတ္ျပီးတိုင္းျပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအက်ိဳးသယ္ပိုးထမ္းရြက္ေဆာင္ရြက္ၾကသူ မ်ားပိုမိုေပါမ်ားလာေစသည္။

(၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ခ်င္းအမ်ဳိးသားေန့ကိုဂုဏ္ျပဳပါသည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔အားေပ်ာ္ရႊင္စြာဆင္ႏဲႊႏိုင္ၾကပါေစ …

Footnotes:

([i]) ခ်င္းဖိုင္တြဲစာအမွတ္၇၇၊စာမ်က္ႏွာ၁၃(University Historical Research Center, ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)

([ii]) ၁၉၄၈ခုႏွစ္ဖလမ္းျမိဳ႔တြင္က်င္းပေသာလူထုညီလာခံတက္ေရာက္သူ Pu Sai Ling ၏ျပန္လည္ေျပာျပခ်က္။

([iii]) ၁၉၅၁မင္းတပ္ျမိဳ႔တြင္က်င္းပေသာ ပထမဆံုးအၾကိမ္ခ်င္းအမ်ိဳးသားေန႔ အခမ္းအနားတြင္ခ်င္းေရးရာ၀န္ၾကီးဦး၀မၼသူးေမာင္းမိန္႔ခြန္း၊ဖလမ္းႏွစ္တစ္ရာျပည့္မဂဇင္း

([iv]) ခ်င္းေရးေရာေကာင္စီ အစည္းအေ၀းမွတ္တမ္း၊ အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းဌာန ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊စာအမွတ္ Acc-24084

References:

  1. ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊အမ်ိဳးသားေမာ္ကြန္းဌာနတြင္သုေတသနျပဳလု္ပေသာမွတ္တမ္းမ်ား
  2. Chin National Day by Hrangtar Nawnkhar. Hrangtar Nawnkhar conducted a thorough research on this topic. He quoted mostly from Yangon, National Archive Department, Chin Files at Historical Research Centre, Yangon le University Historical Research Center, Yangon.
  3. U Vum Thu Maung speech published in the Falam Centenary Magazine.
  4. Private Archives.

 

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code