ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ – ၂၀၁၆

0

by Pu That Savunga –  ကြ်န္ေတာ္ တပ္ဦးရံုးကို စက္တင္ဘာလဆန္း (၅) ရက္ေန႕မွာ သြားတက္စဥ္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦး၊ ဗဟိုတရားသူႀကီး အဖြဲ႕မွ ေရးသားျပဳစုတဲ့ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း၊ ကြာရွင္းျပတ္စဲျခင္းႏွင့္ အေမြဆက္ခံျခင္း ဆိုင္ရာ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) အား အထပ္လိုက္ ရံုးစားပြဲေပၚတင္ထားတာကိုေတြ႕ေတာ့ ေကာက္ယူဖတ္လိုက္ရမယ္။ အၾကမ္းဖ်င္းအစအလယ္အဆံုးအထိ ဖတ္လိုက္ေတာ့၊ မီဇိုးရမ္းအစိုးရမွ ေနာ္ကဆံုးျပဳစုၿပီး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ (Mizo Hnam Dan/ Cusomary Law of Mizos) ဓေလ့ထံုးတမ္းကို ပံုတူကူးယူၿပီး တိုက္ရိုက္ဘာသာျပန္ထားတာ ျဖစ္မယ္လို႕ မွန္းဆမိပါတယ္။ 

ကြ်န္ေတာ္ ေစာဒက တက္လိုလို႕ေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ပိုမိုက်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ စံုစမ္းၿပီး၊ ေရွးကရွိႏွင့္ၿပီးတဲ့ ခ်င္းေတာင္ တန္းဥပေဒ (The Chin Hills Regulation – 1896)၊ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒ (The Chin Special Division Acts – 1948) နဲ႕တကြ၊ ယခင္ ခ်င္းေရးရာေကာင္စီ (၁၉၄၈-၁၉၅၇) မွ ျပဳစုထားတဲ့ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားရွိမရွိ ေလ့လာၿပီး၊ ရရာမွတ္တမ္းမ်ား၊ ဥပေဒဘြဲ႕ရမ်ားရဲ႕ စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ၊ ပူးတြဲေလ့လာၿပီးမွ မူၾကမ္းကို ျပဳစုသင့္တယ္ လို႕ ဆိုလိုတာပါ။ ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ့၊ ၿမဳိ႕နယ္တိုင္းမွ ဥပေဒပညာ အဓိကဘာသာနဲ႕ ဘြဲဆြတ္ခူးသူမ်ားဟာ မိမိတို႕ ၿမဳိ႕နယ္အသီးသီးမွ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာစာတမ္းျဖင့္ ဘြဲ႕ကိုယ္စီရယူခဲ့ၾကမယ္ထင္လို႕ ျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္း က “တရားဥပေဒအစ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာက” ျဖစ္ေနလို႕ပါဘဲ။ 

ခ်င္းတို႕မွာ ေျပာေလ့ေျပာထရွိတဲ့စကားရွိတယ္။ “ႏႈတ္ခ်ဳိရင္ ႏြားေနာက္မေတာင္ရႏိုင္တယ္၊ ႏႈတ္ၾကမ္းေတာ့ ႏြားေနာက္မကို ေလ်ာ္ရတယ္” လို႕ေပါ့။ ႏႈတ္ၾကမ္းတာတင္ မကပါဘူး။ သူမ်ားအိမ္ယာ၊ သားမယားမ်ား၊ အိမ္ေမြး တရိစာၦန္မ်ားအေပၚ ျပစ္မႈတစ္ခုခု က်ဴးလြန္တဲ့အခါမွာလည္း ေလ်ာ္ေၾကးေပးရတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကးဆိုရင္ ဝက္မက အစ၊ ႏြားေနာက္မတန္း (ႏြားေနာက္မပ်ဳိ)၊ ႏြားေနာက္မႀကီးေတြအျပင္ ေမာင္း၊ လွံ၊ ဓါး စတာေတြလည္းပါတယ္။ ေလ်ာ္ေၾကး အတြက္ အသံုးခ်မယ့္အရာရာတိုင္းကို ခ်င္းလူမႈအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စီးပြားေရး အဆင့္အတန္းနဲ႕အညီ၊ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ ေပးရတယ္။ ဥပမာ၊ ဝက္မဆို ေငြ ငါးက်ပ္ (အေမရိကန္ ေဒၚလာ၊ ယူေက စတာလင္ေပါင္၊ အိႏိၵယရူပီး၊ ျမန္မာက်ပ္ေငြ တို႕ျဖင့္ မသတ္မွတ္ပါ)၊ ႏြားေနာက္မပ်ဳိးကို ၂၀၊ ႏြားေနာက္မႀကီးကို ၄၀ စသျဖင့္ တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးခဲ့ၾကတယ္။ ဒါက လူေရွေတာင္တန္းေခၚ မီဇိုးရမ္းစံနမူနာပါ။ ေငြအသျပာမရွိေတာ့ ပစၥည္းရဲ႕ တန္ရာတန္ေၾကးကို ဘံုေစ်းႏႈန္း သတ္မွတ္ တာပါပဲ။ တေက်ာင္းတဂါထာ၊ တရြာတပုဒ္ဆန္းဆိုသလို ခ်င္းလူမႈဖြဲ႕စည္းပံု၊ မ်ဳိးႏြယ္စု၊ ေဆြမ်ဳိးစု၊ ေက်းရြာအလိုက္ က်င့္သံုးတဲ့ျဖတ္ထံုးေတြလည္း အနည္းနဲ႕အမ်ား ကြဲျပားေနၾကပါေသးတယ္။ လိုရင္းက ေလ်ာ္ေၾကး၊ ဒဏ္ေၾကး သတ္မွတ္ပံုတသမတ္တည္း မတူညီၾကဘူးလို႕ ဆိုလိုတာပါ။ 

ကာယကံရွင္ သေဘာမတူဘဲ၊ မိန္းမပ်ဳိရဲ႕ ရင္သားကို ကာလသား တစ္ေယာက္ေယာက္က အတင္းအဓမၼ ထိကိုင္ လိုက္လို႕ အမႈတိုင္တယ္ဆိုရင္၊ ဝက္မႀကီးကို ေလ်ာ္ခိုင္းရတယ္။ အမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္ေယာက္က အမ်ဳိးသမီး (အပ်ဳိ ျဖစ္ျဖစ္၊ တခုလပ္ျဖစ္ျဖစ္) တစ္ေယာက္ေယာက္ကို မုဒိမ္းက်င့္တာျဖစ္ေစ၊ လိမ္ညာေပါင္းသင္းတာပဲျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္ဝန္ ရလာၿပီး၊ လက္ထပ္မယူဘဲ၊ လြဲေရွာင္ေနရင္၊ ႏြားေနာက္မႀကီးကို ေလ်ာ္ေစရတယ္။ ဒီျဖတ္ထုံးကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး၊ ပထမ ခ်င္းအမ်ဳိးသားညီလာခံကို (၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀) မွာ က်င္းပခဲ့စဥ္မွာလည္း၊ မႈခင္းဆိုင္ရာအျမင့္ဆံုး ေလ်ာ္ေၾကးအျဖစ္ ႏြားေနာက္မႀကီးကို စံတင္ၿပီး၊ က်ပ္ေငြ ၂၀၀ ျဖင့္ စံႏႈန္းသတ္မွတ္ခဲ့တယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ရာ တြင္လည္း “အခါအားေလ်ာ္စြာ ေလ်ာ္ဒဏ္ႏႈန္းအား၊ မတိုးျမွင့္ရေသးတဲ့ ကာလပတ္လံုး၊ ႏြားေနာက္မႀကီး တန္ဖိုးကို ေငြဒဂၤါႏွစ္ရာနဲ႕ထပ္တူညီမွ်ေစရမယ္” လို႕ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ 

တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခါ ခ်င္းပါလီမန္အမတ္မ်ားက ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒကို ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီး၊ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကိုပါ ျပဳစုခဲ့ၾကတယ္။ ၄င္း ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း မယ့္ ေကာင္စီဝင္မ်ားကိုလည္း ေက်းရြာတိုင္းမွတစ္ဦးက်စီ ခန္႕အပ္တာဝန္ေပးခဲ့တာ စာေရးသူ သိထားရပါတယ္။ ဥပမာ – ခ်င္းဝိေသသတိုင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ (က) မွာ အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒကို ျပဌာန္း ခဲ့ေၾကာင္း (Act No XLIX Sec. 15 (Kagyi) of 1948) အရ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ၄င္းကို ၁၆-၁၀-၁၉၅၇ မွာ (Act No 50 of 1957) အရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ၄င္း ျပင္ဆင္ခ်က္ကို ေခတ္နဲ႕ မေလ်ာ္ညီေတာ့ဘူးဆိုရင္ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး၊ ဗဟိုတရားသူႀကီးအဖြဲ႕အေနနဲ႕၊ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ေခတ္နဲ႕အညီ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သင့္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းကို ေဆာင္းပါးအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ စာတမ္းအေနျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျဖန္႕ေဝ သြားလွ်င္ မေကာင္းေပဘူးလားလို႕ပါ။

ေအာက္ပါ သာဓကကို ေလ့လာၾကရေအာင္။

Page – 85

APPENDICES-II

                                                            (See Page 61, 75 and 76)

(Succession Order, Classification and Division of Property enacted vide Act No. 50 of 1957 – as Schedule to S. 15-Kagyee of the Chin Special Division Act, 1948 (Act No. XLIX of 1948)

ပုဒ္မ ၁၅ (က) မွာ (ဤဇယားတြင္ ခ်င္းအမ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားမဟုတ္ေသာသူမ်ား၏ ပစၥည္းႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ)။

“ခ်င္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ပစၥည္းကို အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအား ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ျပဳျပင္ထားသည္” ဟုဆိုကာ ပုဒ္ခြဲ ၁ မွ ၆ အထိ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ျပဳစုထားတာကို ေတြ႕ရတယ္။

အလားတူစြာပဲ The Chin Hills Regulation – 1896 – Chapter II မွာလည္း ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကိုလိုက္ၿပီး ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒက႑မွာ ဒီ Regulation ဥပေဒဟာ ခ်င္းမ်ားနဲ႕သာ သက္ဆိုင္ၿပီး၊ ခ်င္းမဟုတ္သူမ်ားနဲ႕ မသက္ဆိုင္ေစတာကိုလည္း ေတြ႕ရတယ္။ 

လိုရင္းကေတာ့ ယခင့္ယခင္က ျပဳစုျပဌာန္းလာခဲ့တဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒ ရွိရွိသမွ်ကို လံုေလာက္စြာ စုေဆာင္းၿပီးမွ မူၾကမ္းကိုျပဳစုမယ့္ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒေကာ္မီတီကို ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးသင့္တယ္လို႕ ယူဆပါတယ္။ ခ်င္းဓေလ့ ထံုးတမ္းဥပေဒဆိုတာ ခ်င္းအမ်ဳိးသားတပ္ဦးနဲ႕သာ သက္ဆိုင္တာမဟုတ္၊ ခ်င္းတမ်ဳိးသားလံုးနဲ႕ သက္ဆိုင္ေနေတာ့၊ ေျမေပၚေျမေအာက္ ခ်င္းလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစံုပါဝင္သင့္တဲ့အေရးကိစၥပါ။ ကြ်န္ေတာ္အႀကံျပဳလိုတာကေတာ့ တပ္ဦးအေနနဲ႕ ျပည္နယ္အစိုးရကို ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒအား ဥေပကၡါမျပဳမိဖို႕နဲ႕၊ ရွိရင္းစြဲဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒ အား ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး ေကာ္မီတီဖြဲ႕စည္းဖို႕၊ လိုအပ္တဲ့အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈ ျပဳလုပ္ဖို႕ရာ တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သင့္တယ္လို႕ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။ 

အခုေတြ႕ရတဲ့ မူၾကမ္းဟာ တဖက္ႏိုင္ငံက ပံုတူကူးလိုက္ရသလိုမ်ား ျဖစ္ေနမလားလို႕ ေတြးမိတယ္။ အမွန္ဆိုရင္ ရိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာမွာ ဒီဖက္ထက္ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဖက္မွာ ေရွ႕တလွမ္းဦးသြားႏွင့္ၿပီးလည္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ နဂို ရွိရင္းစြဲ ဥပေဒကိုပဲ ျပန္လည္စီစစ္ၿပီး ျဖည့္သင့္ျဖည့္၊ ျဖဳတ္သင့္ျဖဳတ္ ျပဳျပင္သြားတားက ပိုခရီးတြင္မယ္လို႕ ယူဆမိပါ တယ္။ ပိုၿပီးေတာ့လည္း ကိုယ့္ဓေလ့ထံုးတမ္းကို တန္ဖိုးထားထိန္းသိမ္းရာေရာက္မွာပါ။ ဒီဖက္က အာသံျပည္နယ္ရဲ႕ သီးျခား ခရိုင္အဆင့္ေလာက္ ရွိေနတုန္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႕ကေတာ့ ဝိေသသတိုင္း UT အဆင့္မွာ ရွိေနခဲ့ၿပီပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ဝိေသသတိုင္းေခတ္က ျပဳစုလာခဲ့တဲ့ ဥပေဒဟာ တရားဥပေဒအတြက္ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္တဲ့အဆင့္မွာ ရွိေန တယ္။ ေနာင္မ်ားမၾကာေတာ့တဲ့ကာလမွာ ကိုယ္ပိုင္စီရင္ပိုင္ခြင့္ေတြ ရလာရင္၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒေတြကို ေက်ာ္လႊားၿပီး၊ အဆင့္ျမင့္တရားေရးအာဏာနဲ႕ ေနလာၾကေတာ့မွာပါ၊ ဒါေၾကာင့္ တပ္ဦးအေနနဲ႕ ဒါကိုပဲ ဦးတည္သြား သင့္တယ္လို႕ ဆိုလိုတာပါ။  

ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းပိုင္ခြင့္ရေနၿပီးမွ ေရွးက ဘိုးဘြားမ်ား က်င့္သံုးလာခဲ့တဲ့ မိရိုးဖလာဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒမွာပဲ တဝဲဝဲလည္ ေလ့လာေနတာလဲ သဘာဝမက်လွပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အေလ့အထအတိုင္း အာဏာ ၃ ရပ္ကို ျပည္နယ္ေတြက ပိုင္ဆိုင္လာတဲ့အခါမွာ တရားေရးဌာနက ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒကိုပဲ ဆက္လက္က်င့္သံုးေန မယ္ဆိုရင္ အံဝင္ဂြင္က်မွာမဟုတ္ေတာ့လို႕ပါ၊ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲရာလည္း က်မယ္။ 

ဥပမာ။    ။ မီဇိုးရမ္းဟာ ျပည္နယ္အျဖစ္ ရပ္တည္လာတာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေလာက္ရွိေနၿပီ၊ ဒါေပမဲ့ ဓေလ့ထံုးတမ္း တည္းဆိုတဲ့ မိရိုးဖလာရိုးရာဓေလ့ကေန မခုန္ထြက္ႏိုင္ဘဲ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနရေသးတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။ အန္အီး ပဲရီး (N.E Perry) ေခၚ လူေရွေတာင္တန္းဝန္ရဲ႕ (A Monograph on Lushai Customs and Cere-monies- 1928) ကိုမွီးၿပီး၊ ႏွစ္ကာလအတန္ၾကာအတြင္း အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပင္ဆင္လာခဲ့တဲ့ဟာ ျဖစ္တယ္။ ဒါနဲ႕ေတာင္ က်စ္လစ္မႈ မရွိႏိုင္ေသးပါဘူး။ အခုေနာက္ဆံုး ေပၚလာတဲ့ Mizo Hnam Dan/ Customary Law of Mizos မွာပါတဲ့ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္မ်ားဟာ ေနာင္ေရးျပႆနာကို ဥခ်ေပးေနသလို အမ်ားသူ ငါက ထင္ျမင္ေနၾကတယ္။ ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္တဲ့ မႈခင္ (အထူးသျဖင့္ အေမြမႈဟာ ပိုမိုရႈပ္ေထြးေပြးလီလာႏိုင္တဲ့ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္လို႕ အမ်ားသူငါက သံုးသပ္ေနၾကတယ္။ ဘာျဖစ္လို႕လည္းဆိုေတာ့ က်စ္လစ္တိက်မႈ မရွိ၊ ေလ်ာ့ရဲရဲျဖစ္ ေနလို႕ပါပဲ။ သူတို႕မွာ ဥပေဒ ဘြဲ႕ရေရး၊ တရားဌာနမွာ အလုပ္ရေရး၊ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနျဖစ္ေရး၊ လႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန၊ လႊတ္ေတာ္တရားႀကီးစတဲ့ တရား ေရးဌာနမွာ အလုပ္အကိုင္ရေရးကိုပဲ အာရံုစိုက္ၿပီး၊ တရားဥပေဒအရ ခ်င္းလူမႈအဆင့္အတန္း ျမွင့္တင္ေရးကို ဦးစား ေပးေနၾကလို႕၊ အိမ္နီးခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ ရင္ေဘာင္တန္း မလိုက္ႏိုင္ၾကတာပါ။ 

ဥပေဒကိုျပဳစုမယ္ဆိုရင္ အက်ဳိးအျမတ္တခုတည္းကို မၾကည့္ဘဲ ေနာက္ဆြယ္က ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ဳိးမ်ားကိုပါ ထည့္တြက္စဥ္းစားရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပေဒကို ျပဌာန္းၿပီးဆိုရင္၊ ျပစ္ဒဏ္လည္း ပါေနရမွာျဖစ္တယ္။ ဥပမာ- ေစ့စပ္ ေၾကာင္းလမ္းေရးမွာ အက်ံဳးဝင္တဲ့တန္ဖိုးနဲက ျပစ္ဒဏ္အတြက္ခ်မွတ္တဲ့ တန္ဖိုးဟာ ထပ္တူမျဖစ္ေစရပါဘူး။ သတို႕ သမီးရဲ႕ အသြင္းဖိုးကို ႏြားေနာက္နဲ႕တြက္ခ်က္မယ္ဆိုပါစို႕ ႏြားမပ်ဳိရဲ႕တန္ဖိုးကို ၂၀ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႕ ၆ ေကာင္ – ၇ ေကာင္ အထိ ေတာင္းႏိုင္တယ္။ ၁၂၀-၁၄၀ က်သင့္ေနတယ္။ ဒါက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အဆင္ေျပေခ်ာေမာေစဖို႕အတြက္ပါ။ ျပစ္ဒဏ္အတြက္က်ေတာ့ ဒီႏႈန္းအတိုင္း သြားလို႕မရေတာ့ဘူး၊ ကာလေစ်းကြက္တန္ဖိုးနဲ႕ က်ခံေစရမယ္။ ဒါမွလည္း ဥပေဒဟာ အသက္ဝင္လာေတာ့မွာကိုး၊ ဒါကို မီဇိုးရမ္းကလူေတြ အခုထိ သေဘာမေပါက္ႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ 

 ဥပမာတခုေပးပါမယ္၊ ပလက္ဝနယ္က ေခ်ာင္းသားေခၚ ရခိုင္ေတြက မဂၤလာေၾကးကို ေရႊ ၁ိ-၃၅ က်ပ္ႏႈန္းနဲ႕ ေပးေနၾက ဆဲျဖစ္တယ္။ ဒါက ဓေလ့ထံုးစံအရျဖစ္တယ္၊ ျပစ္ဒဏ္က်ေတာ့ ေရႊ ၁ိ-ကို ကာလတန္ဖိုးနဲ႕ သတ္မွတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ လူေတြက အဲ့ဒီျပစ္ဒဏ္ကိုေၾကာက္လာၾကတယ္။ မဂၤလာေၾကးႏွင့္ တရားေရးဒဏ္ေၾကးဟာ ပစၥည္းအတူတူ၊ အေရ အတြက္အတူတူ ျဖစ္လ်က္၊ စံႏႈန္းက ကြဲျပားျခားနားေနတယ္။ ဒီနည္းကို ေသခ်ာေလ့လာၿပီး ခ်င္းဓေလ့ထံုးစံကိုလည္း ျပင္ဆင္မခ်မွတ္သင့္ေတာ့ဘူးလားလို႕ ဆိုလိုတာပါ။ 

ေနာက္တခု ရွိေသးတယ္၊ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒကို လူမ်ဳိးျခားေတြနဲ႕ တိုက္ရိုက္မပတ္သက္ေစဖို႕ ျဖစ္တယ္။ ဥပမာ – လူမ်ဳိးျခား အမ်ဳိးသားတေယာက္က ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးတေယာက္အား ေတာင္းရမ္းလာတယ္ ဆိုပါစို႕။ က်သင့္ တဲ့အတြင္းဖိုး မဂၤလာေၾကးကို ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းၾကားက နားလည္မႈႏႈန္းနဲ႕ မတြက္ခ်က္ေတာ့ဘဲနဲ႕ ႏြားဆိုႏြား၊ အိုးဆိုအိုး စသျဖင့္ ကာလတန္ဖိုးႏႈန္းအတိုင္း တြက္ခ်က္ေပးေဆာင္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးအား ကာယိေျႏၵထိပါးမႈ ေၾကာင့္၊ လူမ်ဳိးျခား အမ်ဳိးသားအား ျပစ္ဒဏ္ေပးရင္လည္း အႀကီးေလးဆံုးနည္းနဲ႕ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမွာျဖစ္တယ္။ ကာလတန္ဖိုးထက္ ႀကီးေလးလြန္းလို႕ေတာ့ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းလိုလိုမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြဟာ အမ်ဳိးသားေတြထက္ပိုၿပီး အမ်ဳိးကို ထိန္းသိမ္းၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ခ်င္းအမ်ဳိးဂုဏ္ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းလိုတယ္ ဆိုရင္ လူမ်ဳိးျခားေတြနဲ႕ မညားရေအာင္ ကာကြယ္ထားမွျဖစ္မယ္။

ဘယ္လို ကာကြယ္မလဲ။ အထက္က တင္ျပခဲ့သလို အတြင္းဖိုးကို ေတာင္းရမယ္ေပါ့။ ဥပမာ- ႏြားမနဲ႕ ေပးမယ္ဆိုရင္၊ တကယ့္ႏြားမပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ႏြားမရဲ႕ကာလတန္ဖိုးနဲ႕ျဖစ္ျဖစ္ သူတို႕သားဖက္က ေပးရမယ္။ ႏြားမပ်ဳိနဲ႕ ေပးတယ္ဆိုရင္ အမ်ားဆံုး ၇ ေကာင္ သို႕မဟုတ္ ၄င္းႏြားမပ်ဳိ ၇ ေကာင္နဲ႕ ညီမွ်တဲ့ေငြေၾကးကို ေပးေဆာင္ရမွာဆိုေတာ့၊ ဘယ္လူမ်ဳိး ျခားကမွ ခ်င္းအမ်ဳိးကညွာေတြကို ကပ္ရဲမွာမဟုတ္ပါဘူး။ စာဖတ္သူသတိျပဳရမယ့္အခ်က္က အထက္မွာ ေရးခဲ့သလို ခ်င္းအခ်င္းခ်င္းၾကားနဲ႕ မေရာေႏွာမိဖို႕နဲ႕ ခြဲျခားသိတတ္ဖို႕လိုတယ္။ ခ်င္းအမ်ဳိးသားနဲ႕ အမ်ဳိးသမီးအၾကားမွာေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္က အဆင္ေျပေခ်ာေမာေရးကို အဓိက ဦးစားေပးရမွာျဖစ္တယ္။ ခ်င္းမေလးကို လူမ်ဳိးျခားက ခ်င္းအမ်ဳိး သားေပးသေလာက္ ေပးစားရင္ေတာင္၊ ၄င္းလူမ်ဳိးျခားက နားလည္သေဘာေပါက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သာဓကျပမယ္။ ပလက္ဝနယ္မွာ ရခိုင္ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္က ခ်င္းအမ်ဳိးသမီးတစ္ေယာက္ကို ယူတယ္။ လင္နဲ႕မယားဆိုတာ လွ်ာနဲ႕သြားဆိုသလို လင္မယားခ်င္း စကားမ်ားရန္ျဖစ္တိုင္း၊ လင္က “နင့္ကို ငါက ေငြတစ္ေသာင္းနဲ႕ဝယ္တာ၊ နင္ဘာမွေျပာပိုင္ခြင့္မရွိဘူး၊ ကြ်ဲလိုႏြားလို ငါခိုင္းလို႕ရတယ္” တဲ့။ 

ေနာက္ဥပမာရွိေသးတယ္။ ရခိုင္ေက်ာင္းဆရာပါပဲ သူလည္း ခ်င္းမေလးကို ယူခ်င္ေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတြင္းဖိုးက အနည္းဆံုး က်ပ္ေငြ ၅ ေသာင္း ေပးရမွာမို႕ အဲ့ဒီ ေက်ာင္းဆရာရဲ႕ မိဘေတြက သေဘာမတူႏိုင္လို႕ မယူျဖစ္ဘူး။ ဒီ ဥပမာႏွစ္ပုဒ္မွာ ဘယ္သူက မိမိတို႕ ဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သလဲဆိုတာ ထင္ရွားပါၿပီး။ 

ကဲ .. ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒပုဒ္မ ၁၅ (က) မွာ အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒကို ျပဌာန္းခဲ့ ေၾကာင္း (Act No XLIX Sec. 15 (Kagyi) of 1948) အရ ေတြ႕ရွိရတယ္။ ဒါကို ၁၆-၁၀-၁၉၅၇ မွာ (Act No 50 of 1957) အရ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ခဲ့တယ္။ ၄င္းျပင္ဆင္ခ်က္ကို မူရင္းအတိုင္း တင္ျပသြားပါမယ္။ 

APPENDICES-II

(See Page 61, 75 and 76)

(Succession Order, Classification and Division of Property enacted vide Act No. 50 of 1957 as Schedule to S. 15-Kagyee of the Chin Special Division Act, 1948 (Act No. XLIX of 1948)

ပုဒ္မ ၁၅ (က) ၌ (ဤဇယားတြင္ ခ်င္းမ်ဳိးႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာသည့္ ခ်င္းအမ်ဳိးသားမ်ားမဟုတ္ေသာ သူမ်ား၏ ပစၥည္း ႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေစရ)။

ခ်င္းအမ်ဳိးသားတစ္ဦး၏ ပစၥည္းကို အေမြဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ထံုတမ္းစဥ္လာဥပေဒအား ေအာက္ပါျပဌာန္းခ်က္မ်ား အတိုင္း ျပဳျပင္ထားသည္။ 

၁။ ေသဆံုးသူ၏ ပစၥည္းထဲမွ ေသဆံုးသူ၏ အသုဘစရိတ္စခကို ႏႈတ္ယူၿပီးေနာက္၊ က်န္ရွိေသာ ပစၥည္းထဲမွ ေသဆံုး သူ၏ ေၾကြးၿမီအားလံုးကို၄င္း၊ ပစၥည္းအေပၚ၌ တင္ရွိေသာ အျခားတရားဝင္ေၾကြးၿမီ တာဝန္အားလံုးကို၄င္း၊ ႏႈတ္ယူပိုင္ ခြင့္ရွိေစရမည္။ 

၂။ ေသဆံုးသူ၏ ပစၥည္းကို (က) ေဘးဘိုးစဥ္ဆက္ ပိုင္ပစၥည္းဟူ၍၄င္း၊ (ခ) သာမန္ ပစၥည္းဟူ၍၄င္း ခြဲျခားထားရမည္။ 

(က) ေဘးဘိုးစဥ္ဆက္ပိုင္ပစၥည္း (အေမြခံပစၥည္း) ဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္  

၁။ အိမ္ႏွင့္ သာမန္အားျဖင့္ ပူးတြဲခ်က္ရွိသည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ပိုင္းအတြင္း ေဆာက္လုပ္ထားေသာ အျခား အေဆာက္အဦးမ်ားပါဝင္သည္။ ေသဆံုးသူ ပုိင္ဆိုင္ေသာ မိသားစုအိမ္ (ေသဆံုးသူ၏ အိမ္တစ္ေဆာင္ထက္ပို၍ ရွိခဲ့ လွ်င္ အိမ္တစ္ေဆာင္ကိုသာလွ်င္) “မိသားစုအိမ္” ဟု အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေသဆံုးသူ၌ မယား တစ္ေယာက္ထက္ပို၍ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ယူထားခဲ့သျဖင့္ ေသဆံုးသူပိုင္ေသာ သီးျခားအိမ္မ်ားတြင္ မယား တစ္ေယာက္စီ ေနထိုင္ၾကလွ်င္ ထိုအိမ္အသီးသီးသည္ “မိသားစုအိမ္မ်ား” ျဖစ္ၾကရမည္။ 

၂။ ေသဆံုးသူက မိမိ၏အဘထံမွေသာ္၄င္း၊ အျခားေဆြမ်ဳိးမ်ားထံမွေသာ္၄င္း၊ အေမြဆက္ခံရရွိသည့္ မေရႊ႕မေျပာင္း ႏိုင္ေသာ ေရွးေဟာင္ပစၥည္း၊ ထိုအျပင္

၃။ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ ဘိုးေဘးစဥ္ဆက္ ပိုင္ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ပါဝင္ေသာ ေသနတ္မ်ား၊ ထိုေသနတ္မ်ား ႏွင့္ ပူးတြဲပါရွိေသာ ပစၥည္းမ်ား၊ မိရိုးဖလာအဝတ္အစား၊ လက္ဝတ္လက္စား အစရွိသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ေသာ ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္သည္။  

(ခ) အထက္ပါ ပစၥည္းမ်ားမွတပါး ေသဆံုးသူ၏ က်န္ရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္သည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္၊ မေရြ႕ေျပာင္းႏိုင္ သည့္ ပစၥည္းမ်ားအားလံုးသည္ သာမန္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ရမည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္

(က) လင္ႏွင့္မယား အတူတကြႀကဳိးပမ္း၍ရရွိေသာ ပစၥည္းကို လင္ေသဆံုးေသာအခါ၌ ေသဆံုးသူ၏ သာမန္ ပစၥည္း တြင္ ထည့္သြင္းရမည္။ 

(ခ) လင္ႏွင့္မယား အတူတကြ ႀကဳိးပမ္း၍ ရရွိေသာပစၥည္းသည္ မယားေသဆံုးေသာအခါ၌ လင္ပစၥည္းျဖစ္ရမည္။

၃။(၁) ေသဆံုးသူ၏ ေဘးဘိုးစဥ္ဆက္ပိုင္ပစၥည္းကို အေမြဆက္ခံႏိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားသည္ ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္။ 

(က) သက္ဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ အဆိုပါပစၥည္း၏ အေမြခံျဖစ္ေသာ ေသဆံုးသူ၏ သား၊ ေျမး၊ ျမစ္ ေယာက္်ားအစရွိသည့္ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သူ၊ ထိုသူမရွိလွ်င္

(ခ) ေသဆံုးသူ၏ အဘ၊ ထိုေသဆံုးသူ၏ အဘမရွိလွ်င္

(ဂ) သက္ဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ အဆိုပါပစၥည္း၏ အေမြခံျဖစ္ေသာ ေသဆံုးသူ၏ အဘမွာ တုိက္ရိုက္ ဆင္းသက္သူ (ညီအစ္ကို) ေယာက်ာ္း၊ ထိုေယာက်ာ္းမရွိလွ်င္

(ဃ) သက္ဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ အဆိုပါပစၥည္း၏ အေမြခံျဖစ္ေသာ ဘိုးေအ (အဘိုး)၊ (သို႕တည္း မဟုတ္) ထို ဘိုးေအမွ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သူ ေယာက်ာ္း ထိုေယာက်ာ္းမရွိလွ်င္

(င) ေသဆံုးသူ၏ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ သမီး၊ ထိုအႀကီးဆံုးသမီးမရွိလွ်င္

(စ) ေသဆံုးသူမွ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သူ ေယာက်ာ္းတစ္ဦးဦး၏ အသက္ရွင္လ်က္ရွိသည့္အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ သမီး၊ ထိုအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ သမီးမရွိလွ်င္

(ဆ) ေသဆံုးသူ၏ အသက္ရွင္လ်က္ရွိေသာ အႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အစ္မ၊ ႏွမ၊ ထိုအႀကီးဆံုးျဖစ္သည့္ အစ္မ၊ ႏွမ မရွိလွ်င္

(ဇ) ေသဆံုးသူ၏ အမိ

၂။ ေသဆံုးသူတြင္ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆြမ်ဳိး တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မရွိလွ်င္၊ ေဘးဘိုးစဥ္ဆက္ပိုင္ ပစၥည္း (အေမြ) ကို ေသဆံုးသူ၏ သာမန္ပစၥည္းတြင္ ထည့္သြင္းရမည္။

 ရွင္းလင္းခ်က္ (၁) ။ ေသဆံုးသူ၏ က်န္ရစ္ေသာဇနီး (မုဆိုးမ) သည္ နဂိုအတိုင္း မိသားစုအိမ္တြင္ အခလြတ္ေနထိုင္ ခြင့္ရွိေစရမည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ဆက္ျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ မတရားနည္းျဖင့္ ပဋိသေႏၶရရွိေၾကာင္း ထင္ရွားေန လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဆက္လက္ေနထိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ (ေသဆံုးသူ၌ မုဆိုးမ တစ္ေယာက္ထက္ပို၍ က်န္ရစ္လွ်င္ မုဆိုးမတိုင္း သည္ အဆိုပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႕က်င္ေစဘဲ အခလြတ္ေနထိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။  

ရွင္းလင္းခ်က္ (၂) ။  ဤစာပိုဒ္ပါ “တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သူ ေယာက်ာ္း” ဆိုသည္မွာ သား၊ သားမွ ဆင္းသက္ေသာ ေျမးေယာက်ာ္းအစရွိေသာ ေယာက်ာ္းအဆက္အႏြယ္မွ ဆင္းသက္ေသာေယာက်ာ္းကို ဆိုလိုသည္။ ထိုစကားရပ္တြင္ မိန္းမမွ ဆင္းသက္ေသာသားမ်ား မပါဝင္ေခ်။  

ရွင္းလင္းခ်က္ (၃) ။  ေဒသတစ္ခု၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒတြင္ မည္သို႕ပင္ ရွိေစကာမူ သားသမီးအားလံုးမွာ အေမြ ဆက္ခံပိုင္ခြင့္ ရွိေစရမည္။ 

ရွင္းလင္းခ်က္ (၄) ။ ဤဇယားပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ “သားသမီး” ဆိုသည့္ စကားရပ္တြင္ ေဒသတခု၏ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဥပေဒအရ အေမြခံအေမြစားအျဖစ္ ေမြးစားထားေသာ သားသမီးမ်ား ပါဝင္သည္။ 

၄။ ေသဆံုးသူ၏ သာမန္ပစၥည္းကို ေသဆံုးသူ၏ မုဆိုးမ (သို႕တည္းမဟုတ္) မုဆိုးဖိုႏွင့္ အျခားေဆြမ်ဳိးမ်းက ေအာက္ပါ အတိုင္း ခြဲေဝရမည္။ 

(က) ေသဆံုးသူ၌ သားသမီးမ်ား က်န္ရစ္ခဲ့လွ်င္ သားတစ္ေယာက္သည္ သမီးတစ္ေယာက္၏ ေဝစုထက္ ႏွစ္ဆ ပိုရ ေစ၍၄င္း၊ သမီးတစ္ေယာက္သည္ က်န္ရစ္သူမုဆိုးမ (သို႕တည္းမဟုတ္) မုဆိုးဖို ရသင့္ရထိုက္သည့္ ေဝစု၏ ႏွစ္ဆကို ရေစ၍၄င္း၊ အေမြပစၥည္းကို ခဲြေဝယူရမည္။  

ျခြင္းခ်က္ ။ သို႕ရာတြင္ ေသဆံုးသူ၏ သားသမီးတစ္ဦးဦးသည္ ေသဆံုးသူ သက္ရွိထင္ရွားရွိစဥ္၌ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး၊ ၄င္း၌ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သည့္ သားသမီးတစ္ဦးဦး က်န္ရွိေနပါက ရသင့္ရထိုက္သည့္ ေဝစုကို သားတစ္ေယာက္သည္ သမီးတစ္ေယာက္ ရသင့္ရထိုက္သည့္ ေဝစု၏ ႏွစ္ဆရေစရမည္။ 

(ခ) ေသဆံုးသူ၌ တိုက္ရိုက္ဆင္းသက္သူ သားသမီး မက်န္ရစ္ခဲ့လွ်င္ သာမန္ အေမြပစၥည္းမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း ခြဲေဝရမည္။ 

(၁) မိဘႏွစ္ပါးလံုး အသက္ရွင္လ်က္ ရွိေသးပါက အဘႏွင့္အမိသည္ေသာ္၄င္း၊ တစ္ဦးဦးေသဆံုးပါက၊ အဘ (သို႕မဟုတ္) အမိသည္ အေမြပစၥည္းတစ္ဝက္ရယူေစ၍ ေသဆံုးသူ၏ က်န္ရစ္သူခင္ပြန္း/ဇနီး မုဆိုးမ (သို႕မဟုတ္) မုဆိုးဖိုသည္ အေမြပစၥည္၏ က်န္တစ္ဝက္ကို ရရွိေစရမည္။ သို႕ရာတြင္ ေသဆံုးသူ၏ မိဘႏွစ္ပါးလံုး အသက္ရွင္လ်က္ ရွိပါက အဘသည္ အမိရသင့္ရထိုက္သည့္ အစု၏ ႏွစ္ဆရရွိေစရမည္။ ထို႕အျပင္ အမိတြင္ ေသဆံုးသူ၏ အဘ (သို႕မဟုတ္) ေနာက္အိမ္ေထာင္ဆက္မွ လင္ေယာက်ာ္း အသက္ရွင္လ်က္ရွိေနပါက ေသဆံုးသူ၏ အေမြ ပစၥည္း အေပၚ မည္သည့္ရပိုင္ခြင့္မွ် မရွိေစရ။

ရွင္းလင္းခ်က္ ။ “အဘ” (သို႕တည္းမဟုတ္) “အမိ” ဆိုသည္မွာ၊ ေသဆံုးသူ၏ မိဘရင္းမ်ားကိုသာ ဆိုလိုသည္။ မိေထြး ႏွင့္ ဘေထြးမ်ား မပါဝင္ေခ်။

(၂) အထက္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ ဇနီးမယား ေသဆံုးသည့္အခါ၌ ခြဲေဝေပးရမည့္ အေမြပစၥည္းသည္ ၄င္းဇနီးမယား ပိုင္ သီးျခားပစၥည္းမ်ားသာ ျဖစ္ရမည္။ 

(၅) အထက္ပါအပိုဒ္မ်ားတြင္ မည္သို႕ပင္ ပါရွိေစကာမူ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ေသဆံုးသူ၏ အေမြပစၥည္းကို ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ (ဝါ) ထိုပစၥည္းတြင္ အစိုးရပိုင္ခြင့္ မရွိေစရ။ 

(က) ေသဆံုးသူ အသက္ထင္ရွားရွိစဥ္က ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒအရ အေမြခန္းျဖတ္ျခင္းခံရသူ (သို႕တည္းမဟုတ္)

(ခ) ေသဆံုးသူအား သတ္သူ (သို႕တည္းမဟုတ္) ေသဆံုးသူအား သတ္ရာတြင္ အားေပးကူညီသူ

(၆) ကာလစည္းကမ္းသတ္ဥပေဒ (Limitation Act) ႏွင့္ မဆန္႕က်င္ေစဘဲ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္း အက္ဥပေဒ (ျပင္ဆင္ခ်က္) စတင္အာဏာတည္သည့္ ေန႕ရက္ (၁၆-၁၀-၅၇) တြင္ မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာအမႈမ်ားကို ဤဇယားတြင္ပါရွိေသာ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအညီ စီရင္ဆံုးျဖတ္ရမည္။ 

Source: The Chin Customary Law of Inheritance and Succession As Practiced Among the Chins of Haka Area-by Pu Lian Uk-B.A. (Law). Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of LI. B-1968 (Daptt. Of Law). Arts and Science University, Rangoon. 

ကြ်န္ေတာ္ ၁၉၅၇ ခုႏွစ္ ခ်င္းဝိေသသတိုင္းအက္ဥပေဒ (ျပင္ဆင္ခ်က္) အား တင္ျပျခင္းဟာ ကေန႕လူငယ္မ်ား မသိမီ လိုက္တဲ့ကာလမွာ ခ်င္းဓေလ့ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒကို ေရးဆြဲျပဌာန္းၿပီျဖစ္ကာ ၄င္းကို စံုစမ္းရွာေဖြၿပီး မွီျငမ္းျပဳစုရင္ ပိုမိုျပည့္စံုေလမေလးဆိုတဲ့ ေစတနာနဲ႕ မီးေမာင္းထိုးျပလိုတာသာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္ လက္လွမ္းမီတဲ့ အေမြ ဆက္ခံျခင္းဆိုင္ရာ ထံုးတမ္းစဥ္လာဥပေဒနဲ႕ ၄င္းဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကေန အစေကာက္ၿပီး က်န္အခန္းက႑ာမ်ားကို ပါ ျဖည့္စြက္ႏိုင္သြားမယ္လို႕ ယံုၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code