ခ်င္းျပည္နယ္ဘတ္ဂ်က္မွ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကုိ သီးသန္႕ေရးဆြဲခြဲေဝေပးရန္ ေတာင္းဆုိ

0

ခ်င္းျပည္နယ္ အစုိးရအေနျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ပညာေရး ျမင့္တင္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ ဘတ္ဂ်က္ မွ ပညာေရးအသုံးစရိတ္ကုိ သီးသန္႕ေရးဆြဲခြဲေဝေပးရန္ ေတာင္းဆုိလိုက္သည္။

ခ်င္းပညာေရးကြန္ယက္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမလ (၃၁) ရက္ေန႕မွ ဇြန္လ (၁) ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပညာေရးဆိုင္ရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြမွ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပညာေရးစနစ္ ပိုမို တိုးတက္လာေရးအတြက္ အခုလိုေတာင္းဆိုလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ခ်င္းျပည္နယ္သည္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ အျခားျပည္နယ္/တုိင္းေဒသႀကီးမ်ား ႏွင့္မတူ ကြဲျပားျခား နားေသာေၾကာင့္ ခ်င္းျပည္နယ္၏ ပညာေရးစနစ္မွာလည္း ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ ပညာေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္ရရန္ႏွင့္ ဗဟုိအုပ္ခ်ဳပ္စီမံမႈကုိေလွ်ာ့ခ်ကာ ေက်ာင္းအဆင့္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ကို အပ္ႏွင္းျပီး ေက်ာင္းသားမိဘ၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/မမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခြင့္ ရွိရရန္ ယင္း ေဆြးေႏြးပဲြ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပထားသည္။

ခ်င္းျပည္နယ္ေရေျမေဒသ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ကုိက္ညီေသာ သင္ရုိးညႊန္းတမ္းမ်ားျဖင့္ မိခင္ဘာသာစကား အေျချပဳ ဘာသာစကားစုံ ပညာေရးစနစ္ကုိ က်င့္သုံးေရး၊ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေဝဖန္ပုိင္းျခား၊ ဖန္တီးမႈ (Creative & Critical Thinking) ကုိ အားေပးေသာ သင္ရုိးညႊန္တမ္း၊ သင္ၾကားသင္ယူမႈစနစ္၊ အရည္အခ်င္း စစ္ေဆးျခင္း စနစ္မ်ား က်င့္သုံးရန္လည္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ပညာေရးကုိ မသန္စြမ္းသူမ်ား သာတူညီမွ်ရရွိႏုိင္ရန္ ေက်ာင္းအေဆာက္အအုံမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား၊ နည္းပညာပံ့ပုိးမႈမ်ား ျမင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရန္ႏွင့္ အစုိးရပညာေရးစနစ္တြင္ Home Schooling အပါအ၀င္ Alternative Education ကုိအသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။

ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ား ခန္႕ထားေရးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ သီးျခားလြတ္လပ္သည့္ ေစာင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းထား ရွိရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမမ်ားသည္ လြတ္လပ္စြာ ပညာသင္ယူခြင့္၊ဘာသာရပ္ ေရြးခ်ယ္ သင္ၾကားခြင့္၊ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ညီေသာ လစာႏွင့္ခံစားခြင့္၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားဖြဲ႕စည္းခြင့္ႏွင့္ ပါ၀င္ခြင့္မ်ား ရရွိေစရန္လည္း ၄င္းတို႕၏ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

အထူးသျဖင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္၏ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲအေျဖလႊာစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အျခားကိစၥအဝဝကုိ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားနည္းတူ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စီမံေဆာင္ရြက္ရန္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရကို တိုက္တြန္းထားသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ပညာေရးက႑တြင္ တက္ႀကြစြာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အထူးဖိတ္ၾကားထားေသာ ပညာရွင္မ်ား စုစုေပါင္း (၁၃၀)ဦး တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါ သည္။

ခ်င္းပညာေရးကြန္ယက္သည္ ျပည္သူလူထုမွ ပညာေရးဆိုင္ရာ ပိုမို ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးလာႏိုင္ရန္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္လည္း ပညာေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ျပီးျဖစ္ သည္။

Share.

About Author

Leave A Reply

*

code