0

ကေလးတကၠသိုလ္ေျမေနရာတိုင္းတာမႈအေပၚ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္း (၃၀) ေက်ာ္ကန္႔ကြက္

ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဆီးယင္းသစ္ေတာႀကိဳး၀ိုင္းဧရိယာအတြင္းမွ ေျမဧက (၃၀၀) ေက်ာ္ကို ကေလး တကၠသိုလ္ေျမေနရာအျဖစ္လႊဲေျပာင္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ကြင္းဆင္းတိုင္းတာမႈအေပၚ အရပ္ဖက္လူ မႈအဖြဲ႔အစည္း (၃၉) ဖြဲ႔က ျပင္းျပင္းထန္ထန္ကန္႔ကြက္လိုက္ၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလ (၅) ရက္ေန႔ကစ၍ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊…

0

မီဇိုရမ္တြင္ HIV ေရာဂါရွိသူ ဦးေရ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ရွိ

ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႕ထိစပ္ေနေသာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္၏ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္အတြင္း လူဦးေရ (၁၁) သိန္းရွိရာမွ HIV ေရာဂါပိုးရွိသူ ဦးေရ (၁၈၀၈၁) ဦး ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ၄င္းမွာ မီဇိုရမ္ျပည္နယ္တြင္ရွိေသာ လူဦးေရအရ…